fbpx

Relacje Inwestorskie

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Inwestycje dokonywane przez Mercaton ASI sp. z o.o. („Spółka”) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

Spółka realizuje w sposób ciągły jednolitą politykę i strategię inwestycyjną przyjętą od początku jej funkcjonowania i mającą zastosowanie do Spółki jako wewnętrznie zarządzanej ASI (tym samym jedynej ASI zarządzanej przez Spółkę).

Wszystkie projekty inwestycyjne rozważane dotychczas przez Spółkę podlegały ocenie na podstawie tych samych kryteriów, co zapewniało przejrzystość zasad podejmowania decyzji inwestycyjnych zarówno z punktu widzenia inwestorów Spółki, jak i zespołów zarządzających i innych interesariuszy spółek, co do których Spółka dokonywała analizy.

Dla zachowania ciągłości budowy portfela inwestycyjnego oraz utrzymania przejrzystości procesu podejmowania decyzji dla innych uczestników rynku, Spółka uznała za zasadne utrzymanie tożsamych kryteriów oceny inwestycji w całym okresie funkcjonowania zarządzanej przez nią ASI.

W przypadku inwestycji w spółki, w których występują procesy produkcyjne, przetwórcze lub inne mogące mieć istotny wpływ na klimat lub środowisko, Spółka, jako ich wspólnik (akcjonariusz) popiera i będzie popierać podejmowanie wszelkich działań mających na celu zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko. Natomiast specyfika działalności oparta na daleko idącej specjalizacji i szczególnych wymogach w zakresie kompetencji członków zespołu, w praktyce mocno ogranicza możliwość stosowania kryteriów różnorodności czy rozbudowanych polityk w zakresie zatrudniania, wynagradzania lub premiowania pracowników. Z tych względów brak uwzględnienia oceny skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju dokonywanych przez Spółkę inwestycji, nie wyklucza podejmowania działań sprzyjających uwzględnianiu tych czynników na poziomie poszczególnych spółek portfelowych. Jednakże z powołanych na wstępie względów wprowadzanie dodatkowych narzędzi oceny byłoby nieuzasadnione z punktu widzenia ekonomiki procesu inwestycyjnego i efektywnego wykorzystania powierzonych przez inwestorów środków.